Соціальний захист потерпілих на виробництві

1 07 30349-1u 2. мсек, виробництві, лікування, нещасного випадку, потерпілих, працездатності, реабілітації, соціальний захист, соціального страхування

Законодавством України гарантовано, що кожен має право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності. Це право гарантується, зокрема, загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

Самостійним видом страхування є загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності.

Одним із напрямів підтримки потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання є механізм їх безоплатного забезпечення слуховими апаратами, зубопротезуванням (за винятком протезування з дорогоцінних металів), очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками (далі – вироби та послуги). Така діяльність здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України робочими органами виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – виконавчі дирекції Фонду) відповідно до укладених договорів із суб’єктами господарювання, які виготовляють, постачають, ремонтують, надають потерпілим зазначені вироби та послуги.

Порядок взяття на облік.

Для того, щоб громадяни могли реалізувати своє право на безоплатне забезпечення виробами та послугами, їм, насамперед, потрібно стати на облік у виконавчих дирекціях Фонду і подати:

– заяву про необхідність забезпечення відповідним виробом, послугами;

– копію паспорта або свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);

– висновок медико-соціальної експертної комісії;

– висновок лікарсько-консультативної комісії;

– індивідуальну програму реабілітації, затверджену МСЕК (у разі наявності).

Звертаємо увагу на те, що у випадках, коли з різних причин від імені потерпілого звертається його законний представник, то він повинен мати при собі також документ, що підтверджує його особу, та засвідчену в установленому порядку довіреність від потерпілого або інші документи, визначені чинним законодавством.

Після цього, не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви потерпілого та всіх необхідних документів у журналі обліку робочі органи виконавчої дирекції Фонду на підставі отриманих документів видають потерпілому направлення на забезпечення виробами та послугами до підприємства, установи, закладу, з якими укладено договори.

Потерпілого можуть зняти з обліку у разі, коли він не пройшов огляду МСЕК у встановлений термін; він за рішенням МСЕК втратив право на забезпечення відповідними виробами та послугами; є рішення суду.

Підстави відмови та припинення забезпечення потерпілих на виробництві виробами та послугами.

Варто відзначити, що потерпілому може бути відмовлено у забезпеченні виробами та послугами у випадках, якщо мали місце:

1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;

2) подання потерпілим свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок;

3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.

Фонд може також відмовити у наданні соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний пов’язаним з виробництвом.

Для захисту своїх прав громадянам потрібно також знати ті законодавчо визначені випадки, коли забезпечення виробами та послугами після їх призначення може бути припинено, а саме:

1) на весь час проживання потерпілого за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

2) якщо з’ясувалося, що забезпечення виробами та послугами призначено на підставі документів, які містять неправдиві відомості;

3) якщо страховий випадок настав внаслідок навмисного наміру заподіяння собі травми;

4) якщо потерпілий ухиляється від медичної чи професійної реабілітації або не виконує правил, пов’язаних з установленням чи переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведінки та встановлений для нього режим, що перешкоджає одужанню;

5) в інших випадках, передбачених законодавством.

Слід пам’ятати, що у разі відмови потерпілому в забезпеченні виробами та послугами або припинення їх надання робочий орган виконавчої дирекції Фонду зобов’язаний повідомити його письмово протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви потерпілого з роз’ясненням аргументованих причин відмови.

Фінансування та відшкодування витрат.

Особливої уваги заслуговує порядок фінансування витрат в тих випадках, коли особи, перебуваючи на обліку, самостійно оплачують вироби та послуги. В такому разі фінансування здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду шляхом відшкодування витрат потерпілим, законним представникам потерпілих на підставі рахунків та інших документів, що підтверджують їхні витрати (чеків, квитанцій, накладних тощо).

Разом з тим, відшкодуванню підлягає не будь-який розмір коштів, які витратив потерпілий на оплату виробів та послуг. Так, підзаконними актами передбачено, що відшкодування здійснюється у розмірі, що не перевищує ціну на відповідний виріб чи послугу, передбачену договорами Фонду з суб’єктами господарювання. Тобто на практиці можуть виникнути випадки, коли фактичні витрати особи є значно вищими, ніж ті, які будуть відшкодовані Фондом.

З метою врахування особливих потреб кожної особи, законодавством визначено, що підставою для забезпечення потерпілих виробами та послугами є висновок МСЕК про таку потребу потерпілого, а під час тимчасової непрацездатності – висновок ЛКК.

Розглянемо більш детально особливості забезпечення потерпілих окремими засобами. Так, потерпілі забезпечуються слуховими апаратами відповідно до медичних показань один раз на чотири роки. Тип слухового апарата та його необхідні технічні характеристики визначаються лікарем лікувально-профілактичного закладу.

За заявою потерпілого або його законного представника робочий орган виконавчої дирекції Фонду також фінансує витрати на заміну джерел живлення до слухового апарата та вушних вкладинок відповідно до термінів їх експлуатації.

Ремонт слухових апаратів, гарантійний строк експлуатації яких іще не минув, здійснюється суб’єктами господарювання, в яких було придбано слухові апарати, за їхній рахунок, а післягарантійний ремонт проводиться за рахунок коштів Фонду.

Дострокова заміна слухових апаратів проводиться у разі зміни медичних показань (на підставі висновку ЛКК) або за наявності акта про непридатність даного виробу для подальшої експлуатації, що складається представником робочого органу виконавчої дирекції Фонду та представником суб’єкта господарювання. Рішення про заміну виробу приймається робочим органом виконавчої дирекції Фонду.

Щодо протезування очей потерпілим, то воно здійснюється стандартними та індивідуальними очними протезами. Термін користування останніми визначається залежно від термінів експлуатації виробу згідно з його технічними характеристиками. Окулярами потерпілі забезпечуються один раз на три роки, а контактними лінзами (з розчином для лінз) на строк відповідно до терміну експлуатації.

В свою чергу, інваліди I групи із захворюваннями хребта та спинного мозку (спинальники) за висновком МСЕК (на підставі висновку ЛКК) забезпечуються: постільною та натільною білизною, постільними речами – один раз на три роки; гігієнічними виробами – підгузниками та/або пелюшками за вибором потерпілого чи законного представника потерпілого у розрахунку одна штука на вісім годин (у разі поліурії за висновком ЛКК – одна штука на п’ять годин).

Перуками потерпілі забезпечуються один раз на два роки.

Як ми бачимо, законодавство передбачає безоплатне забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням (за винятком протезування з дорогоцінних металів), очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками. Разом з тим, як показує практика, досить багато громадян не знають про наявність відповідної можливості, а також про порядок реалізації належних їм прав.

Організація лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих на виробництві лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Механізм організації цілеспрямованого, своєчасного та ефективного лікування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, їх медичної реабілітації, а також забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення регулюється Положенням, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 9.06.2010 р. №18.

Відповідно до цього нормативно-правового акту для безоплатного забезпечення потерпілих на виробництві лікарськими засобами, виробами медичного призначення при наданні амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, їм потрібно спочатку стати на облік, який ведуть робочі органи виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації особових справ потерпілих. Для цього потрібно подати такі документи:

а) заяву;

б) копію висновку МСЕК про потребу у забезпеченні лікарськими засобами, виробами медичного призначення;

в) копію індивідуальної програми реабілітації, затверджену МСЕК (у разі наявності);

г) перелік необхідних лікарських засобів, виробів медичного призначення, визначений ЛКК закладу охорони здоров’я (поновлюється під час кожного призначення ліків, але не рідше одного разу на рік);

д) виписку з медичної карти амбулаторного хворого (поновлюється щороку).

Рішення про фінансування витрат на забезпечення потерпілих лікарськими засобами, виробами медичного призначення приймається протягом трьох днів з дати реєстрації заяви потерпілого та всіх необхідних документів.

У разі самостійного придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення їхня вартість компенсується потерпілим чи законним представникам потерпілих, роботодавцям за цінами у розмірі не більше вартості лікарських засобів, виробів медичного призначення в аптечних закладах (постачальників, виробників), з якими Фондом укладено договори. Умовами такого відшкодування є перебування потерпілого на обліку та надання оригіналів платіжних документів, що підтверджують їхні витрати. В таких випадках рішення про відшкодування витрат приймається протягом 10 днів з дня отримання всіх документів, що підтверджують витрати.

Лікування потерпілих та їх медична реабілітація.

Підставою для фінансування витрат на лікування потерпілих, їх медичну реабілітацію є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування хронічного професійного захворювання, висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності та потребу потерпілого у такій допомозі, або в окремих випадках висновок ЛКК закладу охорони здоров’я.

Фінансуванню підлягають витрати у разі надання потерпілим медичної допомоги у стаціонарах закладів охорони здоров’я (у тому числі спеціалізованих), реабілітаційних послуг у закладах охорони здоров’я, санаторно-курортних, реабілітаційних закладах (відділеннях). Рішення про фінансування витрат на лікування, медичну реабілітацію потерпілих приймається органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України протягом трьох днів з дня отримання всіх необхідних документів.

У разі самостійної оплати лікування, медичної реабілітації, якщо заклади охорони здоров’я, з якими укладено договори, не в змозі забезпечити таке лікування, медичну реабілітацію, їх вартість компенсується виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду потерпілим чи законним представникам потерпілих, роботодавцям за умови перебування потерпілого на обліку на підставі виданих лікарями рецептів, санаторно-курортних карток, довідок або рахунків, що підтверджують витрати. Рішення про відшкодування витрат потерпілим, законним представникам потерпілих, роботодавцям приймається протягом 10 днів з дня отримання всіх документів, що підтверджують їх витрати.

Якщо виникає необхідність здійснення медичної реабілітації потерпілих під час тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК стійкої втрати працездатності або одужання на базі санаторно-курортних закладів, то в такому разі на підставі висновку ЛКК купуються путівки.

У разі відмови потерпілому у виплатах на лікування робочі органи виконавчої дирекції Фонду зобов’язані повідомити його про це протягом 10 днів з роз’ясненням аргументованих причин відмови.

Компенсація витрат на проїзд.

Окремої уваги заслуговують питання компенсації витрат потерпілих на проїзд до місця лікування, медичної реабілітації (закладу охорони здоров’я, в тому числі спеціалізованого, санаторно-курортного, реабілітаційного закладу) і назад, адже досить часто оплата квитків вимагає значних коштів. Так, законодавством передбачено, що вартість проїзду відшкодовується робочими органами виконавчої дирекції Фонду згідно з поданими проїзними документами (квитки, квитанції на постільну білизну та транспортування багажу) у таких розмірах:

– приміським та міжміським автобусом – за фактичними витратами;

– залізницею – за фактичними витратами, але не вище від тарифу купейного вагона.

Особі, яка супроводжує потерпілого (у разі потреби у такому супроводі за висновком МСЕК), компенсуються витрати на проїзд і житло згідно із законодавством про службові відрядження. Однак, при цьому слід враховувати, що потерпілого не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

Потрібно також звернути увагу на те, що у випадку, коли потерпілий або супроводжуюча його особа має право на безкоштовний проїзд відповідно до чинного законодавства, то відшкодування витрат на проїзд не проводиться. А якщо потерпілий або супроводжуюча його особа має право на пільговий проїзд, то відшкодування проводиться з урахуванням цих пільг.

Таким чином, потерпілі на виробництві, знаючи свої права, можуть використовувати надані їм додаткові можливості та ефективно відстоювати свої законні інтереси.

Аліна Савчук

Новини Хмельницького “Є”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*